Ландшафтно проектиране

Ландшафтно проектиране

Ландшафтни проекти, идеи и дизайн за красиви, устойчиви и функционални зелени площи и пространства.

Ние проектираме красиви и устойчиви зелени пространства. През годините сме проектирали деседки ландшафни проекти съобразени със Закона за устройство на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Специфичното в нашата работа е постоянно променящата се жива материя. Работата с растения изисква задълбочено познания за динамиката на развитие на отделните видове и тяхната сезонна изменчивост. Опитът ни е научил, че е от изключително значение познаването на всички етапи свързани, както с изграждането така и с поддръжката. Проектите ни целят постигане на реалистичен резултат, осигуряващ функционалност, хармония и цялостност при последващото реализиране.

Цени от 1,50 лв на м²

получете индивидуална оферта за ландшафтен проект съобразен с вашите нужди

направи запитване

Цени на проектите за озеленяване

Случва се да ни питат и за цените. “Колко ще струва ландшафтният проект?”, “Каква е цената на проекта за озеленяване?”. Разбираме важността на въпроса за цената, но за определянето и трябва да знаем повече за обекта, за да се отчетат параметрите на конкретното задание и необходимата проектна документация.

Обикновено за ландшафтно проектиране цените варират от 1,50 до 3,50 лв/кв.м, но понякога са и по-ниски в зависимост от площта и от обема на работата. Обадете се и ще можем да сме по-конкретни.


За постигане на добър резултат има няколко основни стъпки, които следваме при предпроектните проучвания:

 • Посещение на обекта – взема се в предвид съществуващото положение, сгради, настилки, архитектурни елементи, наличната зеленина, която ще бъде запазена. Целта е хармонично включване на проектното решение в заобикалящата го среда. Анализират се природните дадености и как да извлечем максимален ефект от тях.
 • Експертна оценка (или експертно становище на съществуваща дълготрайна растителност) се изготвя при наличието на дървета и храсти. Прави се подробно обследване като се взема под внимание височината на растенията, диаметъра на короната и стъблото, общото състояние на растението (изменения на стъблото, корените и короната, заболявания, вредители, дали представлява заплаха за гражданите), дали поради някакви причини възпрепятства обслужването на съоръжения от техническата инфраструктура на населеното място, както и дали растението попада в границите на бъдещото строително петно.
 • Проучвания за потенциала на територията – какви са климатичните условия на местността, почвени условия, изложение, ако има засенчване. Има ли нужда да бъде терасиран терена или наклона е достатъчно полегат, за да се реши всичко на едно ниво.
 • Изясняване на инвестиционното строително намерение – среща с клиента (инвеститора), на която се обсъжда целта на проекта, неговите желания и очаквания. Обсъждат се първоначални идеи и впечатления за цялостното оформяне на обекта.
 • Прогнозен бюджет за изпълнение.
 • Изготвяме оформено задание за проектиране ( договор за проектиране) по точки, което да служи за ориентир на проектанта.

Инвестиционните проекти се изготвя на база Подробен устройствен план (ПУП) или скица (виза) за проектиране. Според Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ландшафтите проекти могат да се възлагат и изработват в отделни фази – идеен проект, технически проект и работен проект (работни чертежи и детайли), като проектирането от своя страна може да бъде еднофазно, двуфазно или трифазно и да съдържа съответно една две или всички проектни фази.


Процесът и документацията при ландшафтното проектиране може да включва:

Идеен проект

Представлява цялостно решение за прилежащата територия или поземления имот, в които се разполага обектът. Идейния проект се изработва върху геодезическа снимка на съществуващия терен, върху която са нанесени проектираните сгради и проектните коти ± 0,00 и кота цокъл.

С него се решават:

 • функционалното зониране и площоразпределението
 • площната композиция, алеите и алейните настилки
 • пространствената композиция и растителното оформяне
 • малките архитектурни форми и градинската пластика

Обяснителната записка към част паркоустройство и благоустройство на идейния проект съдържа:

 • обосновка за функционалното и композиционното решение
 • обяснения за избраните материали за реализация на проекта
 • възможностите за етапност на реализацията

Технически проект

Изработва се на база съгласуван идеен проект, а когато такъв липсва, техническият проект трябва да покрие изискванията и по идейния проект.

Графична част:

 • проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките
 • дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност

Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), се изработват и:

 • проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи
 • проект за електроснабдяване и външно художествено осветление
 • фрагменти от решението в по-едър мащаб

Текстова част

 • обяснителна записка
 • количествена сметка за видовете залесителни работи и други видове СМР
 • стойностна сметка

Работен проект

Прецизира решенията от предходните части, а при еднофазно проектиране трябва да изпълнява и тяхните изисквания.

Графична част:

 • проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място
 • проект за настилките с детайли за декоративните настилки
 • дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност
 • посадъчен проект
 • архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост – конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения
 • проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи
 • проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот или на сградата (сградите)
 • вертикална планировка в обхвата на поземления имот – за случаите, в които не се изработва част трасировъчен план и вертикална планировка

Текстова част

 • обяснителна записка – обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава, обосновка за избраните материали и възможностите за етапност на реализацията на проекта
 • подробна количествена сметка
 • стойностни сметки за видовете залесителни работи и други видове СМР

Ако на вас ви трябва проект, които да се входира в община, за издаване на разрешително за строителство, за узаноняване на пристройка и т.н. фазата се определя от спецификата на обекта, но ако сте частен инвеститор, които иска да облагороди двора си нямате нужда от цялата проектна документация. За да реализираме вашите идеи за озеленяване ще са ви необходими само идеен и дендрологичен проект.


Съществуват много безплатни програми за проектиране на градина с които и сами можете да поработите и да оформите градината и двора си. Те ще ви дадат насоки и ще можете сами да си направите някакъв проект, а ако сте свикнали всичко да си правите сами като любител градинар, ако имате много свободно време или искате да се учите ще имате възможност да експериментирате. Ние ви препоръчваме да не правите компромиси и да оставите оформянето на вашето дворно място в ръцете на лицензиран ландшафтен архитект. Независимо дали става дума за проект за градина, за “селски двор” или просторно и цветно дворно място с модерно и съвременно излъчване, ние ще отговорим на вашите очаквания с ценни идеи, качествено ландшафтно проектиране, съвременен дизайн, точно планиране, бързо и професионално изпълнение.


Предлагаме проекти за:

 • изграждане и аранжиране на паркове и градини
 • озеленяване на дворно място
 • преустройство на дворове при съществуващи насаждения и озеленяване
 • зелени площи на хотели и хотелски комплекси
 • озеленяване на търговски обекти
 • зелени пространства в жилищни комплекси
 • ландшафтно оформление на обществени пространства
 • цялостен дизайн на паркове
 • ландшафтен дизайн за атракциони и кътове за отдих
 • озеленяване на училищен двор или детска градина
 • изграждане на скални кътове и алпинеуми
 • зелени площи, компенсаторно озеленяване и други